Eemsdelta, volop in beweging

De Eemsdelta is nummer 1 in de eind 2009 gepubliceerde Rabo top 40 van de groeiregio’s in 2008. De regio heeft het best presterende bedrijfsleven van Nederland zowel qua kracht als groei. De laatste jaren is de Eemsdelta volop in ontwikkeling. Na jarenlange stagnatie is de Eemshaven nu één van de grootste bouwputten van Nederland met een investeringsvolume van ca. 6 miljard euro. Zo’n 25 – 30% van de in Nederland geproduceerde energie komt straks uit de Eemshaven en leverde de status van nationale energiehaven. Een opsomming:

  • Electrabel : 2400 MW (operationeel sinds begin negentiger jaren), gasgestookt
  • Norned : 600 MW (aanlanding kabel voor hydro-power uit Noorwegen)
  • Essent/RWE : 160 MW ( windenergie reeds operationeel)
  • NUON : 1200 MW (in aanbouw, kolen en biomassa)
  • RWE : 1600 MW (in aanbouw, kolen en biomassa)
  • Advanced Power: 1200 MW (in vergunningsprocedure, gasgestookt)

Tweede energiehaven van Nederland

Op het Chemiepark Delfzijl is bovendien al sinds eind negentiger jaren de grootste warmtekrachtcentrale (530 MW) van Europa operationeel. Voorts is naast het reeds bestaande windmolenpark (ca. 60 MW), een nieuw windmolenpark (ca. 100 MW) gepland op het industrieterrein en heeft EON er begin 2010 een grote afvalverbrandingsinstallatie opgestart met stoomproductie voor de omringende bedrijven.

Voorts lopen er projecten in Eemshaven voor grootschalige opslag van strategische olievoorraden (VOPAK) en voor LNG aanlanding (Gasunie en Essent). Deze en bovenvermelde ontwikkelingen maken Eemshaven tot de tweede energiehaven in Nederland.

Uiteraard is deze regio ook van nationaal en internationaal belang als aardgashub i.v.m. de regionale gasvelden en de aanlanding van de Nordstream leiding alhier.

Booming business

Booming business dus en nieuwe bedrijvigheid alom. Maar ook het al gevestigde bedrijfsleven investeert fors om al deze ontwikkelingen te kunnen faciliteren. In Delfzijl/Eemshaven zijn belangrijke logistieke dienstverleners zoals de Koninklijke Wagenborg, Wijnne Barends en de Management Facilities Groep, het scheepsmanagement bedrijf van de Zakenvrouw van het Jaar 2009, Karin Orsel, druk bezig met uitbreidingen.
Natuurlijk heeft de economische crisis er in de Eemsdelta ook stevig ingehakt bij o.a. de chemie en logistiek, maar voor energiesector gold dat in veel mindere mate. Uit onderzoek van de bij SBE (de werkgeversorganisatie in de Eemsdelta) aangesloten bedrijven blijkt dat er voor de komende 10 jaar een behoefte bestaat aan ruim 2000 nieuwe medewerkers in met name de technische sector. Bedrijfsleven, Onderwijs en Overheid hebben de handen ineengeslagen voor een breed gedragen arbeidsmarktplan om het dreigende tekort aan personeel af te kunnen wenden. Dit plan wordt door middel van de TTOA-status gesteund door het Rijk (Taskforce Techniek Onderwijs Arbeidsmarkt).

Vergroening

Ook hebben Bedrijfsleven, Onderwijs/Kennisinstellingen, en Overheid elkaar gevonden in Eemsdelta Green. De Eemsdelta wil zich door ver(der)gaande vergroening (Chemie, Energie…) onderscheiden. Het eerste onbetwistbare succes is er al met BioMCN, de eerste groene methanolfabriek ter wereld. Nieuwe initiatieven zijn volop in ontwikkeling. Via een brede dialoog met alle stakeholders wordt getracht de bekende patstelling tussen economie en ecologie te voorkomen en de regio in balans te ontwikkelen.

Lof

Hierbij gaat lof uit naar de ondernemers die ook (of juist) in tijden van crisis hun nek uitsteken en investeren in de toekomst: in nieuwe business, nieuwe procedés, nieuwe samenwerkingsverbanden en (nieuw) personeel. Hierbij past een stimulerend overheidsbeleid bij. Geen overdaad aan regels maar experimenteerruimte. Geen oprukkende woningbouw maar (geluids)ruimte. En natuurlijk een goede infrastructuur en faciliteiten inclusief een kwalitatief toereikend en betaalbaar loodswezen. Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) de belangenbehartiger van de bedrijven in de regio heeft in 2009 een belangrijke rol gespeeld in de discussie over de loodstarieven die in onze regio bovenmatig (25%) verhoogd dreigden te worden. Deze dramatische verhoging hebben we voor 2010 kunnen voorkomen, maar zorg voor de komende jaren bestaat. De Nationale Havenraad is een belangrijke schakel in het overleg met de rijksoverheid. SBE zal het ondernemersgeluid vanuit de havens Delfzijl/Eemshaven graag laten horen.

De Eemsdelta, in feite een derde Maasvlakte met dien verstande dat deze al bestaat, is booming en dat zal zeker een groot effect hebben op de activiteit in onze havens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *