Fusie in Noord-Nederland: gekkenwerk!

Wie durft te beweren dat een fusie, of noem het samenvoeging, tussen de huidige provincies Groningen, Drenthe en Friesland goed zou zijn voor het Noorden, komt bedrogen uit. Het is voor mij dan ook volstrekt onbegrijpelijk wat de heren van het VNO-NCW , van der Haar en Zwiers, bezielt om met dit idee de boer op te gaan. Hebben deze heren niet iets beters te doen dan deze onzin uit te kramen?

Ik begin zo langzamerhand ernstig te twijfelen aan de oprechtheid van deze heren door maar te blijven beweren dat een fusie in Noord Nederland goed zou zijn voor het hele Noorden. Laat het VNO-NCW zich bij haar eigen les houden nl. belangbehartiging van het noordelijke bedrijfsleven en zich niet bemoeien met de bestuurlijke organisatie van Noord Nederland, want dit brengt het noordelijke bedrijfsleven geen enkel voordeel. Er zijn veel urgentere problemen op te lossen heren bestuurders van het VNO-NCW. Laat daar maar zien wat u waard bent.

Als er dan ook nog een medewerker van het onderzoeksbureau Vijn beweert dat een fusie goed zou zijn en het gefuseerde landdeel Friesland moet gaan heten en het noordelijke bestuurlijke centrum in Heerenveen moet komen dan breekt niet alleen mijn klomp maar begin ik ernstig te twijfelen aan de realiteitszin en verstandelijke vermogens van deze bestuurders en onderzoekers.

En wie beweert dat de bevolking van Noord Nederland achter een fusie staat komt bedrogen uit. Ook al heeft Maurice de Hond een enquête gehouden onder een (waarschijnlijk) verantwoord aantal bewoners van Noord Nederland, ik durf te beweren dat van deze enquête geen snars klopt. Er is geen meerderheid voor een fusie op basis van een Fries model. Er is mogelijk wel een samenwerking op basis van reële uitgangspunten te bedenken en daarbij staat wat mij betreft logisch en historisch vast dat de hoofdstad van Noord Nederland en zelf een deel van Noord Duitsland de stad Groningen is.

In het verleden ligt de basis voor de toekomst en wie kijkt naar het verleden kan weten dat wij allen zeer gesteld zijn op onze regionale afkomst. Dat is niet alleen in Noord-Nederland zo, dat is in heel Europa zo en zelfs daarbuiten. Nu zijn we gelukkig door de Europese éénwording ons bewust geworden van het feit dat er buiten ons eigen regio of ons eigen gezichtsveld meer te beleven valt in deze wereld. Gelukkig zijn de Drenten en de Groningers zich hiervan goed bewust. Trots zijn op je eigen woon- en leefgebied is prima en wat mij betreft mogen we in Groningen en Drenthe wel wat trotser zijn op ons gebied. Maar dat alles wel in de context van een groter wordende wereld en het steeds meer slechten van grenzen en barrières. Helaas moet ik constateren dat daarin de Friezen al eeuwen volledig uit de pas lopen. “Het eigen gebied en eigen volk eerst” is het enige ware geloof en al het andere moet wijken onder het Friese fanatisme. Dat alles heeft ons in Noord Nederland met elkaar vrijwel niets gebracht. Oh ja, we hebben de Langman-overeenkomst kunnen binnenhalen, we hebben een compensatieregeling voor het afblazen van de Zuiderzeespoorlijn, maar er had veel meer kunnen zijn als de noordelijke eenheid een echte eenheid was geweest en als de Friezen zich hadden geschikt in de noordelijke eenheid. Hoeveel schade hebben de Friezen al teweeg gebracht door hun besluiteloosheid, door hun fanatieke gedrag om alles in Friesland te willen hebben.

Wie zijn de Friezen dat zij zich verheven kunnen voelen boven andere belangen nl. noordelijke belangen. Wat is er in het verleden al niet fout gegaan in de noordelijke samenwerking? Is het herenakkoord tussen Wiegel en Vonhoff in de jaren 80 een echte verbetering gebleken voor het Noorden? Waarom hebben de Friese bestuurders niet massaal ondersteuning geboden toen het er op aankwam om de Zuiderzeelijn gerealiseerd te krijgen. Waarom waren de onderlinge tegenstellingen binnen Friesland uiteindelijk de doodsteek voor het realiseren van de snelle spoorverbinding met de Randstad. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen waar de Friese onwil heeft geleid tot een verdeeldheid in Noord Nederland die de resp. Kabinetten hebben uitgebuit. Het adagio “verdeel en heers” was voor veel Kabinetten aanleiding om het Noorden met een “fooi”naar huis te sturen.

Ligt het probleem niet in eigen huis bij de Friezen. Hebben de Friezen al niet decennia vergeten om hun eigen hoofdstad Leeuwarden te promoten en als hoofdstad te accepteren? Zijn de Friese steden in hun fanatieke gedrag niet teveel bezig om in eigen huis onderling ruzie te maken. Het is de hoogste tijd dat Friesland beseft dat ze onderdeel zijn van Noord Nederland en van het Koninkrijk der Nederlanden en onderdeel zijn van een Verenigd Europa en dat alles met behoud van hun eigen identiteit. Het is de hoogste tijd dat de Friezen moeten beseffen dat ze respect dienen te hebben voor hun collega-noordelingen. Want ook de Drenten en de Groningers hebben een rijk verleden en een groot historisch besef. Dat is niet alleen aan de Friezen voorbehouden.

Nu is een en ander ook wel historisch te verklaren. Ik wijs deze samenwerking met de Friezen zeer nadrukkelijk van de hand want deze samenwerking is alleen mogelijk als de Friezen alles krijgen. Ze willen de naam, ze willen het bestuurlijk centrum, ze willen de belangrijkste posities. Dit is onmogelijk in een samenwerking. Ik ben van mening dat je uit moet gaan van de historisch gegroeide posities en uitgangspunten en dan moet je constateren dat Groningen het bestuurlijk centrum van Noord Nederland is. Deze stad voldoet aan alle bestuurlijke eigen en kwaliteiten om het bestuurlijk centrum te zijn en te worden van Noord Nederland. Daar kan geen twijfel over zijn. Maar wat veel ernstiger is, is het feit dat de Friezen steeds zorgen voor een splijtzwam in de discussies over samenwerking in Noord Nederland. Of het nu gaat over de vorming van een Noordelijke Kamer van Koophandel, of de vorming van economische regio’s of een sterk onderwijscentrum. Steeds maar weer die ene en dezelfde pregnante opmerking: het moet in Friesland komen.

Zoals gezegd: vanuit de historie is de toekomst te bepalen. De historie geeft aan dat de Hanzestad Groningen van oudsher op meerdere terreinen haar sporen en kwaliteiten heeft verdiend. De centrumfuncties van de economie, medische wetenschappen, onderwijs, cultuur, detailhandel lagen onmiskenbaar in de stad Groningen. Ook bestuurlijk had de stad een duidelijke bestuurlijke functie in de regio.

In het Friese verleden is er altijd al ruzie geweest tussen de steden en de grietenijen. In Friesland waren er 11 steden en 30 grietenijen (gewesten). De steden en grietenijen hadden vrijwel continue meningsverschillen met elkaar en kwamen daardoor niet tot besluitvorming. Ook in de huidige tijd kenmerkt de samenwerking in de provincie Friesland zich door haantjesgedrag en ruzie en zeker niet door samenwerking tussen de Friese steden. Dit in tegenstelling tot de samenwerking die zich heeft ontwikkeld binnen de Regiovisie Groningen-Assen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is van een verregaande wijze van samenwerking sprake. Alle 12 gemeenten en 2 provincien binnen de Regiovisie Groningen-Assen hebben goede afspraken gemaakt en houden zich er aan. Deze samenwerking is zo goed te noemen dat het landelijk als voorbeeld dient voor hoe de regionale samenwerking zou moeten verlopen. Een dergelijke samenwerking is in Friesland maar ook met Friesland onhaalbaar en kansloos.

Gezien het vorenstaande pleit ik er dan ook voor om Groningen en Drenthe samen te voegen tot het landsdeel Noord Nederland met behoud van ieders identiteit. Friesland kan het beste kijken naar het westen, naar Noord Holland. Misschien is daar een vorm van samenwerking te realiseren tussen Friesland en West-Friesland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *