Diepte-investering in Noordelijke Energiecluster

Gas is er in Nederland – met zijn talloze aardgasvoorkomens onder land en onder zee – nog voor vele jaren. Dat is maar goed ook, want gas speelt in de transitie naar duurzame energie een belangrijke rol. Dat neemt niet weg dat sommige velden in de komende tijd leeggeproduceerd zullen worden. ‘Lege’ gasvelden in het Noorden kunnen een nieuwe bestemming krijgen. Door deze te gebruiken voor de opslag van CO2 worden niet alleen de klimaatdoelstellingen van de overheid haalbaar gemaakt, maar kan ook de economische bedrijvigheid en innovatie in de regio een krachtige extra impuls krijgen.

De ontdekking van aardgas in Noord-Nederland legde de basis voor de welvaart van heel Nederland. De huidige welvaartsstaat is bijvoorbeeld mede aan de aardgasbaten te danken. Inmiddels zijn de noordelijke provincies uitgegroeid tot een ware energieregio, waar velen een goede boterham verdienen. Rond de vondst en het winnen van aardgas is een complete industrie ontstaan: ingenieurswerk, leidingaanleg, inclusief een toeleveringsindustrie. En in het verlengde daarvan ontwikkelden zich energiekennisinstituten, onderwijs, innovatieve industrie, o.a. op het gebied van efficiënte en duurzame energietoepassingen, de productie en certificering van groen gas et cetera.

In de energie-industrie in Noord-Nederland speelt bovendien niet alleen aardgas een belangrijke rol maar inmiddels ook de productie van elektriciteit. De komende jaren zal de bedrijvigheid in de energiesector in Noord-Nederland verder toenemen. Sterker nog: de grootste investeringen moeten nog komen, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Energy Valley. Ondernemingen steken de komende jaren maar liefst 22 miljard euro in nieuwe projecten in de noordelijke regio. Dat zal veel banen opleveren.

Een grote kans voor het Noorden is om ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2 uitstoot om zo onze klimaatdoelstellingen te halen. Hiervoor is de stichting Borg in het leven geroepen waarin de bedrijven RWE, Nuon, Gasunie, NAM, Groningen Seaports, Energy Valley en de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij samenwerken om de voorbereidingen voor deze CO2 opslag te treffen. In de Groningse Eemshaven worden twee moderne energiecentrales gebouwd, die mogelijk direct CO2 gaan afvangen. Deze CO2 wordt dan via een pijpleiding getransporteerd en uiteindelijk in de diepe ondergrond (tussen circa 2.000 en 4.000 meter diep) in een bestaand gasveld opgeslagen.

De Noord-Nederlandse bodem is buitengewoon geschikt voor de opslag van CO2-gas: in de diepe ondergrond zit al honderden miljoenen jaren gas in hermetisch afgesloten zandsteenlagen. Leeggeproduceerde gasvelden in deze diepe ondergrond bieden in de toekomst een ongekend grote opslagcapaciteit.

Binnenkort zullen de ministeries van VROM en EZ bekend maken welke gasvelden in het Noorden geschikte en veilige opslaglocaties zijn. Hierna gaan de bedrijven van Borg de velden toetsen op economische en technische geschiktheid. Mede op basis hiervan wordt dan een subsidieaanvraag ingediend bij de Europese Commissie om een grootschalig demonstratieproject in Noord-Nederland te realiseren.

De grote financiële bijdrage die Europa hopelijk aan het Noorden toekent, kan worden gezien als een grote investering in de hoogwaardige expertise op het energiegebied die we in het Noorden al hebben. Deze expertise wordt steeds belangrijker in een wereld die zoekt naar duurzame oplossingen. China bouwt bijvoorbeeld de komende jaren zeker 60 kolengestookte centrales die allemaal CO2 uitstoten. Zij zullen zeer geïnteresseerd zijn in onze technieken, want die kunnen ze daar wellicht toepassen. Wij zien er naar uit om de bussen met Chinezen langs onze energieprojecten te leiden.

Nu natuurlijk allereerst willen we natuurlijk de bewoners in het Noorden informeren. Borg wil hiervoor de rol van regionaal informatiepunt vervullen. Er gaat de komende tijd veel gebeuren. Bij dat alles staat veiligheid steevast voorop. Borg wil de informatie- en gesprekspartner zijn voor alle geïnteresseerden en belanghebbenden over de stappen die we gezamenlijk zetten voor de versterking van de energieregio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *