Milieuondernemers

De samenwerkende milieuorganisaties zullen zich niet verzetten tegen de komst van een olieterminal in de Eemshaven. Dat is niet nodig nu zij het op voorhand al eens zijn geworden met exploitant Vopak over aanscherping van de maatregelen om het Wad tegen een eventuele olieramp te beschermen.

Het verdient een groot compliment dat Vopak en de milieuorganisaties daarover al aan tafel zijn gaan zitten ver voordat de plannen het vergunningencircuit ingingen. Dat zien we in Nederland wel anders. Met vaak jarenlange juridische haarkloverij en touwtrekkerij tot gevolg. En fraaie projecten die aldus in schoonheid sterven.

Dat de milieubeweging voor deze insteek koos, heeft niet alleen te maken met het ontbreken van een duidelijk juridisch kader, maar vooral met een ‘tegenspeler’ die groot belang hecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die combinatie heeft ertoe geleid dat Vopak de omvang van zijn schepen afstemt op de aanwezige rampenbestrijdingsmiddelen op het Wad en daarom met kleinere tankers naar de Eemshaven gaat varen dan wettelijk is toegestaan. Bovendien gaat Vopak samen met Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties onderzoeken hoe de Waddenzee beter tegen olierampen kan worden beschermd.

Een win/win-situatie van twee ‘milieuondernemers’. Want met hun historische akkoord geven Vopak en de natuurorganisaties aan dat zij beiden willen werken aan een wereld, die welvaart bij evenwicht tussen economie en ecologie. En ook dat er meer nodig is dan alleen respect voor de natuur om aan haar behoud bij te dragen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *