Nationaal Energieappèl! Urgentie klimaatbeleid; alles op alles!

Nederland loopt achter met haar klimaatdoelen. De voortgang in de productie van duurzame energie en de reductie van de CO2-emissie vallen tegen. Slechts vier procent van de nationale energieproductie is duurzaam, terwijl het voornemen is om voor 2020 twintig procent van de productie te verduurzamen en 30 procent CO2 te besparen. In 2050 zou dat meer dan tachtig procent moeten zijn.Als Nederland de klimaatdoelen wil halen dient meer urgentie te worden gegeven aan de ontwikkeling en uitrol van duurzame energie dan tot dusver het geval is geweest. Nederland moet hierbij alles op alles zetten. Ook om onze economie concurrerend en innovatief te houden. Dat betekent dat er tegelijkertijd op energiebesparing, duurzame energie en de afvang en opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee en onder land, moet worden ingezet. Dat laatste is nodig om snel onze conventionele, fossiele energie CO2-arm te produceren. Zonder deze brede inzet zullen de klimaatdoelen niet tijdig worden behaald.

Duurzaamheidstrategie noodzakelijk

Nederland heeft een sterke positie vanwege de hoogwaardige kennisinstellingen, de gunstige ligging aan zee met veel wind, de havens en de industrie voor biomassaverwerking. Het versterken en ontwikkelen van onze energie-economie vereist een consistent lange termijn beleid. Een krachtig klimaatbeleid kan en moet samengaan met innovatie en duurzame investeringen. Wij pleiten voor een urgentieprogramma met duidelijke marsroutes en passende beleidsinstrumenten voor kansrijke sectoren als: groen gas, biomassaconversie, offshore windenergie, smart grids, energiebesparing en CO2-opslag.

Krachtige energieregio’s

Uit het succes van regionale initiatieven blijkt dat de duurzaamheidstrategie loont. Het zich snel ontwikkelende Energy Valley-cluster in Noord-Nederland, de groeiende energy port in Rotterdam, maar ook het technologiecluster in het zuiden van het land zijn bouwstenen om de klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd kan een nieuwe industrie met grote werkgelegenheidseffecten worden
(uit)gebouwd. De bedrijven, overheden en kennisinstellingen in deze regio’s werken al aan de invulling hiervan. Dit biedt kansen voor de export van kennis, internationale samenwerking en leidt tot een stevige Europese positionering.

Regionaal wordt met succes ingezet op duurzame energie. In het Noorden van ons land (de Energy Valley regio) wordt in de komende vijf jaren ruim €20 miljard geïnvesteerd in innovatieve energieproductie; de grootste investeringsimpuls voor dit landsdeel ooit. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van groen gas, smart grids, windenergie en biomassaconversie, maar bijvoorbeeld ook om nieuwe vormen van gasopslag en de bouw van innovatieve stroomcentrales met CO2-afvang. Met al deze activiteiten worden 30.000 tijdelijke manjaren en 10.000 permanente banen gecreëerd. Het Noorden zal in de komende jaren daarbij zijn unieke energiepositie willen en kunnen behouden. Dit vergt een continuering van de investeringen, wat bijzonder welkom is voor de werkgelegenheid in deze regio.

Ook Rotterdam kent een actieve energiepolitiek. Onder de naam Rotterdam Climate Initiative maakt Rotterdam de transitie naar een duurzame stad en haven. De stad loopt internationaal voorop op het gebied van klimaat en water. Daarnaast wordt er door het bedrijfsleven en overheden fors geïnvesteerd in energiebesparing in de industrie, de benutting van restwarmte, de afvang en opslag van CO2 en de verwerking van biomassa tot groene brandstoffen. Met dit programma kan één derde van de Nederlandse klimaatdoelstelling (20 Mton reductie) worden bereikt. Met de verdubbeling van de capaciteit voor windenergie tot 300 MW en de start van CO2 afvang, transport en opslag wordt een belangrijke stap naar realisatie gezet.

Er zijn dus voldoende mogelijkheden voor een voortvarende aanpak. Dit vergt een krachtig nationaal beleid met een consequente marsroute vanuit een inspirerende visie, met duidelijke prioriteiten en een goed doordacht ondersteuningskader. Daarom pleiten wij voor een krachtige aanpak van het energiebeleid die leidt tot:

  • Een maximale bijdrage aan de klimaatdoelen en de transitie naar een duurzame economie;
  • Versnelde regionale economische ontwikkeling – krachtige regio’s;
  • Exportkansen op energiegebied.

Wij roepen het nieuwe kabinet daarom op om:

  • Vast te houden aan Europese en Nederlandse klimaatdoelen om de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent te verminderen in 2020 ten opzichte van 1990 en klimaatdoelen tot 2050 vast te leggen;
  • Een samenhangend lange termijnbeleid op te zetten om de overgang naar een duurzame energie-economie te realiseren en de klimaatdoelen te halen.
  • Snel de juiste financiële en juridische randvoorwaarden te scheppen, zoals een meer verplichtend energiebesparingbeleid voor bestaande woningen, in aanvulling op het huidige beleid van vrijwillige afspraken;
  • Beleidsmaatregelen te nemen die de realisatie van 20 procent duurzame energie in 2020 garanderen en de industrie investeringszekerheid bieden. Technieken die de beste kansen bieden voor de Nederlandse economie dienen voorrang te krijgen, zoals wind op zee (inclusief een ‘stopcontact op zee’ voor windmolenparken), groen gas, innovatieve toepassingen voor biomassa en ‘slimme elektriciteitsnetwerken’;
  • Een nationaal CCS-akkoord te sluiten tussen energiebedrijfsleven en overheid, waarmee de CO2-uitstoot van kolencentrales fors wordt verminderd, zonder de concurrentiepositie te verslechteren;
  • Vooral te investeren in kansrijke regio’s die reeds koploper op energiegebied te zijn, zoals Energy Valley en het Rijnmondgebied (Rotterdam Climate Initiative).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *