De APK van het Groninger Forum

Al een paar maand geleden het ik de uitnodiging van FG-blog aanvaard om zo nu en dan mij visie te geven.
Tot mijn spijt kwam ik er niet eerder aan toe, omdat het bouwen aan de website ‘De APK van het Groninger Forum’ (http://sites.google.com/site/forumgroningen/home) meer tijd in beslag tijd nam dan ik inschatte. En ik wilde, om mijn visie helder te kunnen vertellen, u naar de info op de website kunnen verwijzen.

Sinds 22 december 2009 sta ik, zoals ik het zelf noem en ervaar: ‘onder politieke curatele’. Na mij twintig jaar lang te hebben ingezet voor het behoud van bomen in de Stad, hebben deze Burgemeester en Wethouders plotseling, dus zonder enig gesprek vooraf en van de ene dag op de andere, besloten dat ik met geen enkele ambtenaar meer mag praten.

Ik kreeg één contactambtenaar. En dat voor onbepaalde tijd!!!
Het leven werd er niet lolliger op, nu dr. mr. Burgemeester P. Rehwinkel himself, staatsrechtdeskundige, zich niet inzet om ook mij binnenboord te houden.
Integendeel, hij las een B&W- brief aan de Gemeenteraad voor, dat het niet meer goed komt. Daar waar Commissaris van de Koningin Max van den Berg nadrukkelijk op mijn verzoek ingaat om te willen bemiddelen, weigert B&W nadrukkelijk om een gesprek met mij en de Commissaris aan te gaan. De motivatie van B&W is dat zij van oordeel is dat zij een juist besluit heeft genomen.

Eén van de motivaties om mij ‘onder politieke curatele’ te zetten is voor B&W het feit dat zij ‘de indruk heeft dat ik de plannen alleen opvroeg omdat ik tegen ben.’ Alleen al deze zin is zo verdacht, dat je daarom al tegen de Oostwand en het Forum kan zijn. Ik ben inderdaad zwaar tegen het project Oostwand / Forum.

Ten eerste ben ik van mening dat het ENORME Forum absoluut niet in evenwicht is met de gehele historische ruimtelijke omgeving. Als je zo’n extreem groot gebouw in deze kleine omgeving wilt (45 meter hoog gebouw met 4 meter smalle steegjes ernaast) en je beweert dat het fantastisch is, dan voldoe je mijns inziens volledig aan alle kenmerken van de zichtbeperkten in die grappige reclame filmpjes van opticiens met hun extreem slechtziende klanten.

Ten tweede vind ik het verschuiven van de Oostwand een absurd en achterhaald idee.

We leven niet 60 jaar geleden. We zijn met steeds meer en meer en meer mensen en het dagelijks leven bewijst dat we de ruimte voor Vindicat heel erg hard nodig hebben. Voor de grote festiviteiten als: Glazen Huis, Kermis etc. Zo stond er nota bene op Roze Zaterdag een wel heel erg groot terras op het pleintje voor Vindicat….

Omdat ik de kapvergunning voor het Noaber-gebied veel te voorbarig vond (er waren immers nog geen politieke besluiten genomen en de REP subsidie was nog niet aangevraagd laat staan toegekend), ontdekte ik heel toevallig dat er 3 nieuwe bestemmingsplannen voor dit gebied ter inspraak lagen.
Toen ik de bestemmingsplan over het Forum inkeek schrok ik erg.
Maar het was ook: BINGO!!!

Bij de 3 nieuwe bestemmingsplannen zitten namelijk diverse technische MER-onderzoeken.

En ééntje daarvan was het windtunnelonderzoek van het Forum.
Tja en dat windtunnelonderzoek geeft overduidelijk aan dat het rond het Forum ONAANVAARDBAAR GAAT WAAIEN.
Onderzoeksbureau Gontmij noemt de situatie niet gewoon slecht, maar zelfs zeer slecht. Dit gegeven is zowel indrukwekkend als zeer zorgwekkend, aangezien de gemeente Den Haag alleen hoogbouw bouwt tot de windhinder-bovengrens: matige windhinder.

Ik vond het windtunnelonderzoek zo onacceptabel en schrikwekkend, dat ik met de hele handel onder de arm naar de politiek ging. Alleen Arno Rutte (VVD) stipte in de gemeenteraad van 23 juni 2010 het windhinder probleem helder aan.
Maar hij liet zich volledig overlopen door WEThouder T.Schroor (D’66), die alle raadsleden en alle Stadjers glansrijk het riet in roeide, door te stellen dat er niets aan de hand is en dat de windmetingen zelfs binnen wettelijke kaders vielen.
Toen mij later duidelijk werd dat er geen wettelijke kaders zijn en dat de WEThouder loog door te verwijzen naar niet bestaande WINDWET verwees.

Ik heb meer dan mijn uiterste best gedaan om dit zeer ernstige feit op de politieke agenda te krijgen. Lukte niet.
Zelfs de heer R. Prummel, pakte de essentie niet, en liet de leugen van zich afglijden door grapgrollend te stellen: ”Dan vallen alle metingen er onder!”
Ik was er 100% van uitgegaan dat uitgerekend de heer R.Prummel de wethouder zou aanpakken door zijn verwijzen naar een niet bestaande windwet. En daardoor de regel van Fair Play (art 2:4 Awb) van behoorlijk bestuur overtreden.

Het was duidelijk dat de dames en heren politici absoluut geen trek hadden in de ‘gratis’ MER-rapporten over wind, schaduw, en trillingen. Maar wel 1,6 miljoen in een rapport van de Commissie Terlouw. En dat de GRATIS technische MER-rapporten die al jaren bij B&W in de la liggen, bleven daar strak opgeborgen bleven. B&W bood de MER rapporten niet aan, en de Gemeenteraad vroeg er niet om..

Dat is opvallend, want mij is al ruim een jaar bekend dat de heer B. van Kampen (dir. Forum) vreest dat hij wegens de enorme windhinder de ingangen van het Forum soms niet kan gebruiken. En hij heeft toch ook zo zijn politieke contacten….
Al een jaar geleden, toen ik hem op de onderzoeksrapporten wees, heeft hij dit aan B&W weten. Maar die reageert niet op hem. En toen ze uiteinde;ijk naar hem reageerden durfte B&W hem af te schepen, en hij liet zich afschepen, met een bezonningsonderzoek van een totaal ander type flat.
Mij is bekend dat de heer van Kampen inmiddels actief naar de PvdA zijn zorg heeft geuit. Waarschijnlijk hoopt hij dat de PvdA de zaak kielhaalt, zodat hij het zelf niet hoeft te doen

Naast dit alles is het opvallend dat de voltallige lokale media tot op heden weigerden strak en volhardend aan mijn ontdekkingen (windhinder en het liegen van de wethouder) aandacht te schenken.

Maar, gelukkig kan ik u nu eindelijk verwijzen naar mijn eigen onderzoek op de website: De APK van het Groninger Forum (https://sites.google.com/site/forumgroningen/)

Ik heb de website zo genoemd, omdat we vroeger auto’s verkopers hadden die het niet zo nauw namen. Daarom is de APK (algemeen periodieke keuring) voor auto’s ingevoerd.

Tot mijn grote spijt is er nog meer ellende te melden.
Ik kan nu eindelijk ook bewijzen dat deze B&W, Vindicat en architectenbureau de Zwarte Hond het referendum 100% negeren. En dat zij zo alle 190.000 Stadjers en toekomstige toeristen BELAZEREN.
U weet vast nog wel dat er in 2005 een tegen referendum is geweest omdat B&W de oude vooroorlogse rooilijn wilde herstellen. De opkomst was 40% en daarvan waren 53,4% voorstemmers voor de verkleining van de Grote Markt. Dus een zeer kleine meerderheid van 3,4 %.
Sindsdien vertelt B&W, dus nu al jaren en jaren, tot op haar huidige website aan toe dat de oude vooroorlogse rooilijn zal worden hersteld.

U voelt hem misschien al aankomen:
Zelfs kleine kinderen weten, dat als verkoper die in het dagelijkse leven een product verkoopt, maar die glashard iets anders levert dat we dat noemen: PURE OPLICHTING. Welnu, B&W heeft architectenbureau de Zwarte Hond de opdracht gegeven, en dit bureau heeft bizar genoeg de opdracht niet geweigerd, om voor Vindicat een gebouw te ontwerpen dat over-alle-rooilijnen-ooit bouwt.
Het gevolg is dat als het aan deze ‘Oostwand-Verkopers’ ligt, de gehele hoek voor en naast het huidige VVV-kantoor OOK volgebouwd wordt.
En dat is strijdig met alle afspraken ooit en het referendum.

Genetisch gezien weten Stadjers maar al te goed wat het is om onderdrukt worden. Ik ken de Stadjers als eerlijke mensen en ik weet dat er zelfs bij onderdrukking altijd een grens is van wat door de onderdrukte nog wordt aanvaard. Ik weet zeker, de Stadjers kennende. dat zij deze BELAZERIJ door deze B&W, deze Gemeenteraad, Vindicat en de Zwarte Hond NOOIT accepteren.

Want de gevolgen door versmalling van de Sint Jansstraat zijn te groot en dit alles is volstrekt ONACCEPBABEL:

  • het totaal vernielde het zicht op de Martinikerk en Martinitoren,
  • de enorme schaduw in de Sint Jansstraat
  • en het terras van de Kosterij,
  • een idioot smalle fietsstraat die overblijft, omdat er een nieuwe stoep moet komen naast de mogelijke nieuwbouw van Vindicat:.

Dat veel Stadjers al jaren de politiek niet meer kunnen, durven en willen vertrouwen is heel erg.
Want vertrouwen is de basis waarop de gezonde creatieve mens moet kunnen rekenen, om zich mooi en volwassen te kunnen ontplooien.
Het schaden van vertrouwen, kinderen en volwassenen, vind ik een regelrechte MISDAAD.

Vindicat is al jaren overbekend met al het wel en wee in de stad. Vindicat levert relatief veel rechters, advocaten, juristen, professoren etc. Het niet volgen van dit referendum is niet alleen een zwaar democratisch en juridisch falen, maar het is ook een ernstig moreel falen.
Wij leven niet in hun dictatuur.
Wij leven in een democratie die zich, onder nadere, in een referendum duidelijk heeft uitgesproken en waar ook Vindicat aan dient te houden.
Makkelijk zat.

Ik ga er vanuit dat wij ook in de toekomst onze dokters / rechters / advocaten kunnen vertrouwen. En dat we niet eerst aan onze dokters / rechters / advocaten zullen vragen of hij / zij toevallig in de jaren 2005- 2016 lid is geweest van Vindicat, voordat we hem / haar ons vertrouwen kunnen geven.

Gelukkig moeten alle MER-rapporten van de 3 nieuwe bestemmingsplannen nog in de gemeenteraad besproken worden.
Daar ontkomt geen B&W en geen politieke partij aan.
Ik zal zeker op de allereerste rij zitten.
Als ik niet, eindelijk, op vakantie ben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *